หน่วยที่ 4


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

จิตวิทยาการเรียนการสอน


           จิตวิทยา  หมายถึง  การศึกษาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตต่างๆของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้
พฤติกรรมของมนุษย์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท   1. พฤติกรรมภายนอก   2. พฤติกรรมภายใน


จุดมุ่งหมายของจิตวิทยา
เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์
เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถควบคุมพฤติกรรม
เพื่อให้ผู้ศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ของจิตวิทยา

       ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์
       ทำให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์
       ทำให้เข้าใจและรู้พื้นฐานของสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์
       ทำให้เข้าใจการสัมผัสและการรับรู้
       ทำให้ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
       ทำให้เข้าใจสิ่งสำคัญที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้
       ทำให้เข้าใจความหมายของสุขภาพจิต
       ทำให้ผู้ศึกษามีวิธีในการปรับตัว

                         การเรียนรู้  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้จากการฝึกฝนหรือไดด้รับประสบการณ์มาจนทำให้เกิดการเรียนรู้
                                 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
                                  มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ
1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถทางสมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล
2. ด้านเจตพิสัย (Affective Domain ) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม
3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระทำ การปฏิบัติงาน การมีทักษะและความชำนาญ

                      องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้ 
ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ
                     แรงขับ (Drive) 
                     สิ่งเร้า (Stimulus) 
                     การตอบสนอง (Response) 
                     การเสริมแรง (Reinforcement) 
                        ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory of Learning)  
                        แบ่งได้ 2  กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.ทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Associative Theories)
2.ทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Theories)

สรุป จิตวิทยา คือ  เป็นการใช้วิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกระบานต่างๆของจิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อจะศึกษาทั้งพฤติกรรม ภายในและภายนอกหรือที่เรียกกันว่ากระบวนการทางจิตจะทำให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น และสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ รวมถึงยังเป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งกับตนเองและสังคมได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น