หน่วยที่ 2


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัฒกรรม 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ              นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิดใหม่ๆที่มนุษย์คิดค้นขึ้นหรือเป็นของเก่าที่นำมาทำใหม่ให้ทันสมัยขึ้นและสะดวกขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านขั้นตอนสามขั้นนี้ คือ 1. การคิดค้น 2. การพัฒนา 3. การนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติที่ผ่านมา

            นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

 ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย
 ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทำอยู่ในลักษณะของ   โครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project)
 ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์

             กระบวนการของนวัตกรรม
    กระบวนการของนวัตกรรมมีดังนี้คือ

1. ขั้นความคิด คือ การนึก คิด แนวทาง หรือกระบวนการแห่งนวัตกรรมนั้นๆขึ้นมา  เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของมนุษย์ทั้งในทิศทางบวก  และทิศทางลบ
2.ขั้นเสาะแสวงหาโอกาส คือ การใช้โอกาสในวาระต่างๆ  นำเอานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ หรือแนวคิดนั้นๆไปทดลองใช้
3.ขั้นพัฒนา คือ การนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปปรับใช้  เปลี่ยนแปลง  ให้เกิดภาวการณ์ก้าวข้ามผ่านสิ่งเก่า 
4. ขั้นแพร่กระจาย คือ นวัตกรรมนั้นๆได้รับการนำไปใช้ในวงกว้าง  อย่างแพร่หลาย  จนกลายเป็นเทคโนโลยีในอนาคต
แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา

          นวัตกรรมการศึกษา 

   นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ได้แก่

1. เพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมา
4. เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง
5. การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           สาเหตุการเกิดขึ้นของนวัตกรรมการศึกษา 

1. การเพิ่มปริมาณของผู้เรียน
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. การเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

  เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่ช่วยให้การทำงานหรือการศึกษามีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วขึ้น และเป็นการประยุกต์เอาความรุ้ทางวิทยาศาสตร์มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ และเทคโนโลยียังเป็นการเพิ่งมูลค่าของสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์ได้มีการดำรงชีวิตที่สะดวกสบายและให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน

          แนวคิดหลักของเทคโนโลยี

 1. กิจกรรมเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์
 2. เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ  ธรรมชาติสร้างต้นไม้ พืช สัตว์ แม่น้ำ มหาสมุทร ภูเขา  ส่วนมนุษย์สร้างสิ่งก่อสร้าง เครื่องบิน รถยนต์ เตารีด ตู้เย็น โทรศัพท์ ฯลฯ
 3. เทคโนโลยีสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้น (better) เร็วขึ้น (faster) และ ค่าใช้จ่ายถูกลง (cheaper)
 4. มนุษย์ใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ และทรัพยากรในรูปต่าง ๆ เช่น วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร ข้อมูลฯลฯ ในการสร้างเทคโนโลยี
 5. เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมีผลกระทบต่อสังคม การนำเทคโนโลยีไปใช้ มีทั้งคุณและโทษ ต่อสังคม ถ้าเลือกผิดและใช้ไม่เหมาะสมอาจเป็นโทษได้
          
           การจัดการเรียนการสอนในสาระการออกแบบและเทคโนโลยี จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสามารถสร้างเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้


              ความสำคัญของเทคโนโลยี - เป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ - เป็นปัจจัยที่สำคัญในเรื่องของการพัฒนา - เป็นเรื่องราวของคนและธรรมชาติ ซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ในเรื่องเทคโนโลยีมีบทบาทและความสำคัญมาก ทั้งทางด้านการศึกษาหรือแม้กระทั้งการทำงาน เพราะจะมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และสามารถให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพียงแค่ผ่านจอสี่เหลี่ยมไปแค่นี้เอง หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเทคโนโลยีก้อมีบทบาทมากเช่นกัน เช่น หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องมีทุกบ้านอยู้แล้ว ดังนั้นจึงทำให้เทคโนโลยีมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเรามาก

          ประโยชน์ของเทคโนโลยี - ช่วยให้คุณภาพของชีวิตมนุษย์ดีขึ้น - ช่วยให้มีความสะดวกสบายขึ้น - ช่วยให้ทันสมัยขึ้น - ช่วยประหยัดเวลา - ช่วยในการทำงานและการศึกษา แต่เทคโนโลยีไม่ได้มีแค่ข้อดีเพียงอย่างเดียว ข้อเสียก็มีเช่นกันถ้ามนุษย์เราไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดผลเสียต่อเราเช่นกัน เช่นเกิดภัยธรรมชาติ อาจจะทำให้เรารู้สึกขี้เกียจทำงานมากขึ้น เพราะเนื่องมาจากสะดวกสบายจนเกินไป 

              สารสนเทศ หมายถึง คุณภาพของข้อความหรือข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซึ่งจะต้องผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์ และแปลความหมายให้เป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างสารสนเทศ เช่น 1. วิทยุ 2. โทรทัศน์ 3. หนังสือพิมพ์ , ข่าวต่างๆ 4. โทรศัพท์มือถือ 5. คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

              ทฤษฎีสารสนเทศ ทฤษฎีสารสนเทศ คือ ข้อมูลทางสถิติธรรมชาติ เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวัดขึ้น และได้ข้อสรุปเป็น ค่าเฉลี่ย และสถิติ ซึ่งถึงแม้จะวัดอย่างละเอียดยังไงก้อเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่ดี จึงได้ใช้การคาดเดาในการวัดรวมอยู่ด้วย

           ประโยชน์ของสารสนเทศ  
1. ใช้ในการวางแผนการบริหาร 
2. ใช้ในการตัดสินใจ 
3. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น 
4. เพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีระบบยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น